Alumni

Central Ohio Tax Company Alumni List

2019

Operation Team:
Fang Ren
Cindy Guo
Xiaofan Bo
Ning Tang
Xiuyuan Gai
Andy Tain
Mingxun Luo
Sandy Yu
Revathi Mungara
Cui Xu

Trained Interns:
Jiaqi Lu
Han Jiao

2018

Operation Team:
Fang Ren
Yan Ren
Cindy Guo
Xiaofan Bo
Ning Tang
Xiuyuan Gai
Cui Xu
Xinwei Wu (Helen)

Trained Interns:
Xintian Tang
Yanyuan Wu
Ling Chen
Hanliu Wu
Canran Qin

2017

Operation Team:
Fang Ren
Yan Ren
Jade Huang
Jasmine Goh
Cindy Guo
Nono Du
Xiaofan Bo
Yifan Yau
PK

2016

Operation Team:
Jiaxin Chen
Chunjin Gao (William)
Jiajun Sheng (Ethan)
Kaining Han (Edwin)
Shuhua Lao
Shuang Su (Allison)
Xianda Song (Jay)
Yi Yang (Eva)

2015

Operation Team:
Xinting Yuan (Tina)
Chunjin Gao (William)
Xinwei Wu (Helen)
Chih Hsuan Su
Jiajun Sheng (Ethan)
Kaining Han (Edwin)
Shuhua Lao
Shuang Su (Allison)
Xianda Song (Jay)
Yi Yang (Eva)
Yinghui Yu (Rachel)
Yiyi Wang
Ziyi Zhai (April)

2014

Operation Team:
Xiang Yao (Betty)
Xinting Yuan (Tina)
Chunjin Gao (William)
Xinwei Wu (Helen)
Chih Hsuan Su
Jiajun Sheng (Ethan)
Kaining Han (Edwin)
Shuhua Lao
Shuang Su (Allison)
Xianda Song (Jay)

2013

Operation Team:
Zheng Li
Xiang Yao (Betty)
Fangyuan Zhou
Jiajun Sheng (Ethan)
Ran Cao (Doris)
Tongyao Cheng
Xinting Yuan (Tina)
Yang Song (Carol)
Yixuan Guo (Wendy)

2012

Operation Teamr:
Zheng Li
Xiang Yao (Betty)
Jiaqi Weng
Tong Zhou

2011

Operation Team:
Waicheng Lei
Zheng Li
Jiaqi Weng
Tong Zhou
Lao Yu

2010 and Before

Operation Team:
Waicheng Lei
Rachael Chan
Lao Yu